Блог

Материалите в блога са без претенции за авторство.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости

Енергийна зависимост

Възникването на една връзка не винаги е придружено, със съзнателно доминиране. През фазата на влюбеността сме движени сякаш по-скоро отвън. За да си обясним интензивността на отношенията, ние спрягаме Бог, съд­бата или някоя друга небесна инстанция. Но силите, ома­гьосали ни до такава степен, не са нито небесни, нито съдбовни, а само проявления на астралната пъпна връв. Топлата вана на влюбеността е енергиен импулс, кой­то ни държи в нещо като наркотично опиянение дори ако любимият човек отсъства физически. Когато той мисли за нас, както често става в началото на всяка връзка, по­стоянният и несъзнаван приток на енергия се увеличава чувствително. Има ли повишен интерес и силни чувства, образуването на астрална пъпна връв е неизбежно. Повечето хора искат да узнаят възможно най-бързо всичко за новия си партньор. Техният стремеж към психически контрол нерядко е продиктуван от горчив минал опит, страх от разочарование или потребност от сигурност. За съжаление, ние долавяме и подсъзнателно чуждата рев­ност, несигурността и страха от загуба, тъй като пъпната връв е проводник на всички емоции.
В нормалния случай с времето отношенията се приземяват, т. е. пъпната връв се прекъсва на астрално ниво. Партньорите вече се познават, знаят всичко един за друг и са се почувствали достатъчно сигурни, за да си дадат взаимно свобода. Сега те могат да се сближат като инди­види, които продължават да се харесват въпреки всички­те си различия, вътрешни отстояния и специфични осо­бености, като всеки позволи на другия да запази личното си пространство.
Често обаче и двамата не желаят да се лишат от това особено нещо във връзката си, защото им се струва, че точно то я дефинира и че без него тя току-виж се разпаднала. И тогава ставаме свидетели на феномена, който аз наричам  собствен  астрален  живот  на енергийната връзка.
По-нататък астралният рапорт е факторът, който диктува отношенията, а не съзнателните действия на партньорите и още по-малко - истинските им чувства един към друг. Мощната енергийна форма на астралната пъпна връв постоянно ще се опитва да намери и физиче­ски израз. Стига се дотам партньорите да не могат пове­че да живеят един без друг. Същевременно обаче усещат, че в симбиотичния съюз вече няма място за личностна изява.
Така възниква двойната обвързаност „нито с теб, нито без теб", която в края на краищата, при наличието на здрав инстинкт за самосъхранение, взривява отношенията или - в неблагоприятния случай - завършва с погубване, съответно - със завладяване на единия от участниците. Нерядко именно по този начин приключват отноше­нията, започнали като най-голямата любов. Те не издър­жат на взаимното освобождаване, което всъщност - кол­кото и да е парадоксално - би гарантирало трайността им. Обтегнатата пъпна връв, енергийната симбиоза, да­рила някога партньорите с особена близост, застрашава индивидуалността на всеки от тях.
Каквото и да говорим, един съюз не може да просъ­ществува без известна дистанция. Силният стремеж към продължително енергийно сливане в повечето случаи е знак за нерешени проблеми със собствената майка. При­чините трябва да се търсят в ранното детство, когато майката е упражнявала настойчив контрол, като е възможно между нея и детето и все още да съществува астрална пъпна връв. Тази пъпна връв може да задейства рефлекс за повторение в брака или партньорството. Ето защо тя трябва да се премахне, ако целта е постигане на трайна промяна. 
Структурите на подобна болезнена привързаност мо­гат да доведат и до физическа зависимост от осъществя­ваното по тях енергийно зареждане на собственото поле. Те са средоточие на целия спектър емоции и реакции - от страстта до бягството - които като правило се изявяват в конкретни физически форми.
Енергийната зависимост си проличава в общуването, като от енергия бива лишена по-силната личност. Това важи не само за вече установените връзки. Понякога в ежедневието си се сблъскваме с хора, в чието присъствие нашето енергийно ниво сравнително бърза спада, сякаш всеки момент ще останем без сили. Близо до ума е, че от­срещната страна се чувства превъзходно. Ние вече ин­стинктивно избягваме вечно нещастните; този обаче ни­то е болен, нито се оплаква от нещо, а и разговорът ни не е бил обременителен или напрягащ. И въпреки това сме изчерпани и отпаднали.
Ако това се повтори и при следваща среща, трябва да предположим, че имаме пред себе си енергийно нестаби­лен човек. Зависимостта има много лица, не е изключе­но той вече да се е свързал астрално с нас. Но да го уко­ряваме за слабостта или пък да му обясняваме нещо, ко­ето за него е несъзнавано и невидимо, е колкото нера­зумно, толкова и безсмислено, тъй като отчасти и сами­те ние носим отговорност за възникналата енергийна връзка. И все пак защо да си вредим, като, поддържаме енергийно зависимия от собственото си енергийно поле както майката храни детето.  Освен това така зависимостта му още повече се задълбочава. Та значи е по-доб­ре и за двамата, ако без думи и много шум прекъснем връзката и се погрижим за защитата си. Споменатите до­сега начини ще опиша подробно в следващите глава.
Може би онзи, който ви отнема енергията, не би имал нищо против да усвои методи, с чиято помощ ще може сам да зарежда енергийното си поле. Би могъл да си послужи с кристали или с други предмети на силата, за да не се прикачва към близките си. Навярно ще успеете да му предложите нещо в тази посока. Но нека решението си бъде лично негово.
Да спасяваш зависими не е лесна работа. Вживявате ли се прекалено, възниква въпросът дали пък не се нуж­даете от такива хора, за да се правите на спасител. Всяко желание за промяна или лечение трябва да дойде от са­мия човек. Единствено действащият по своя воля може да постигне някакъв резултат.
Просто не забравяйте да се предпазвате и нито един „крадец на енергия" не ще ви навреди. Това не е проява на жестокост, а тъкмо обратното: стимул за откриване на собствените енергийни източници. Общувайте съвсем нормално и бъдете учтиви, но пазете своите граници.
Ако„не се дадете" и не приемете астралната връзка, човекът току-виж станал и останал самостоятелен и независим, което ще е от полза и за двама ви.
Пренасяне на астрална енергия или астрално пътуване
Друго необичайно явление е чувството, че онзи, с когото сме свързани енергийно, е постоянно с нас. Значи докато мислим за него, той не е само в ума ни, а като че ли и в стаята ни. Това състояние изобщо не е въображаемо, а обичайно за хората, които умеят да се движат в астрала.
Астралното тяло може да „отпътува" несъзнавано и неволно, например по време на сън. Случва се обаче да се автономизират и само части от него. Затова съветвам всички, които експериментират с астрални пътувания или спонтанно са преживели нещо подобно, да внимават за „личните си неща". Астралното тяло ще ви послуша, ако му забраните да „се разхожда" така. Визуализира­ният защитен обръч върши добра работа (вижте абзаца, отнасящ се до енергийната работа и защитата).
Във връзка с казаното дотук следва да отбележим, че чрез пъпната връв се предава такова количество енер­гийна субстанция, което води дори до манифестации на материално ниво. Понякога се чуват отчетливи шумове с необясним произход, доловими за всички, намиращи се наблизо, друг път се усеща докосване или тежест (като от полагане на ръце). По-рядко се появява самият човек, но това зависи от други фактори, един от които е светли­ната.
Адресатът на „астралната пратка" обикновено не е до­статъчно чувствителен, за да я забележи. Тогава предаде­ната енергия, ако е достатъчно силно концентрирана, ще се разтовари в околното пространство и ще се прояви съобразно намерението на изпращача: да кажем, от сте­ната ще падне не която и да било картина, а тъкмо сним­ката на онзи, който иска да привлече вниманието ви.
 

Карин Брандл - 9

Оценете публикацията:
8
МУДРИ
Есента на една ябълка